“Yahudilere İntihab Hakkı Vermiyormuşuz, Tabii Vermeyiz” – Serdar Korucu

Nadir Nadi’nin Viyana röportajlarında “Yahudi ahbabı”nın ardından konuştuğu isim “dostum” diye sık sık alıntı yaptığı Fritz olur. Fritz Nadi ile konuşmasında antisemitizmini saklama ihtiyacı duymayacaktır.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Nadir Nadi’nin “Hitler Viyanası’ndan Röportajlar” serisinin son kapsamlı mülakatı, dostu Fritz ile olur. Fritz konuşmasında Hitler’in ülkede yarattığı değişime vurgu yapar, “Hitler memlekete gençlik aşılamıyor, sadece memleketin gençliğini temsil ediyor” der. Fritz konuşmasında tıpkı Hitler gibi Cermenlerin yaşadığı felaketlerden Yahudileri sorumlu tutar:

“Milletin varlığı mevzuu bahsolduluğu zaman Yahudiden samimi bir fedakarlık, egoist düşüncelere tabii olmıyan, candan bir alâka beklemek budalalık olmaz mı?
Biz bu budalalığı yarım asır gösterdik. Ne oldu? Yetmiş milyonluk Cermen alemi anarşi içinde gürültüye gidiyordu az kalsın.”

“BİRİ KALKSA “TÜRKLÜK DE NE OLUYORMUŞ” DESE…”

Fritz, konuşmasında Nadir Nadi’ye empati kurdurmaya da çalışır. Bunun için Türkiye ile ilgili bir örnek de verir:

“Vicdan hürriyet, tefekkür hürriyeti paravanasına sığınan birisi kalksa da “Türklük de ne oluyormuş, bütün insanlar birdir, hadi şu devleti yıkalım” diyerek henüz kafi derecede yetişmemiş olan genç dimağları zehirlemeğe girişse, buna razı olacak aklı başında bir vatandaş gösterebilir misin?

İşte biz Almanlar böyle feci devirler yaşadık. İçimize karışan yabancı unsurlar, yolumuzu şaşırtmak, cemiyetimizi yıkmak için ellerinden geleni yaptılar.
Fakat millet damarlarında çarpan hayat kabiliyetini ispat etti. En feci şartlar altında geçen mücadele nihayet muvaffak olmuştur.”

“HÜRRİYET FERDİN DEĞİL, KÜTLENİN MALIDIR”

Fritz’e göre özgürlük bireysel bir hak değildir. Bu nedenle özgür olmak için “millete bağlılık” gerekmektedir. Nadir Nadi’nin son sözü verdiği Fritz’in bakış açısında Yahudilerde de bu bağlılık olmadığı için özgürlükler onlar için geçerli değildir.

“Kendimizi olduğumuz gibi hissediyoruz, yani Cermen olarak düşünüyor, Cermen olarak duyuyoruz. Cermenlik uğrunda ölmeğe her dakika hazırız. Hürriyet ferdin değil, kütlenin malıdır. Ondan istifade edebilmek için kütlenin içinde yaşamak şarttır. Aşkla milletlerine bağlanmıyan adamlar, ölinceye kadar esir kalarak topluluğun malı olan hürriyetten bir damla bile tadamamağa mahkumdurlar.”

Birinci Bölüm: Nadir Nadi’nin Kaleminden: Hitler’in “şirin” ve “samimi” Avusturyası
İkinci Bölüm: Nadir Nadi: Yahudiye Hiç Benzemem, Pek Muntazam Bir Burnum Var
Üçüncü Bölüm: Nadir Nadi: Yahudilerden Alışveriş Yapmaya Kalkacak Olan Mahvolmuş Demek
Dördüncü Bölüm: Nadir Nadi: Zavallı Avusturyalıların Yahudilerden Neler Çektiğini İyi Biliyordum
Beşinci Bölüm: “Yahudileri Yemeyeceğimizi Pekala Bilirler”
Altıncı Bölüm: “Yahudilere İntihab Hakkı Vermiyormuşuz, Tabii Vermeyiz”